CV

Tytuł ProfesoraAnna Doboszyńska, ur 18.02.1954 w Skierniewicach,

Obecne stanowisko – Kierownik Katedry Pulmonologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra mieści się w Szpitalu Pulmonologicznym. Kierownik Katedry Pielęgniarstwa UWM.

 

Wykształcenie


Matura: IX LO im Klementyny Hoffmanowej w Warszawie rok 1972

Studia: Akademia Medyczna w Warszawie (Wydział Lekarski) ukończona w 1979 r.

Doktorat: „Zastosowanie mieszaniny helowo-tlenowej do oceny zaburzeń przepływu oskrzelowego w astmie atopowej” obroniony w AM w Warszawie w 1986 r. Promotor prof. J Kowalski, recenzenci doc. dr hab. Krystyna Orłowska i doc. dr hab. Antoni Koziorowski.

 

wloknienie

Habilitacja: komisja wstępna: prof. Wiesław Gliński, prof. Maria Błaszczyk-Kostanecka, prof. Zofia Kuratowska, prof. Waldemar Karnafel; temat pracy „Włóknienie płuc w twardzinie układowej” obroniona w AM w Warszawie w 1997 r. recenzenci prof. prof.  A.Sysa-Jędrzjowska, Andrzej Milanowski, dr hab. med. Piotr Gutkowski.

 

Stanowisko profesora w WUM – marzec 2007

Specjalizacje: choroby wewnętrzne I – 1984 r. , choroby wewnętrzne II – 1989 r. , choroby płuc – 1997 r. , choroby alergiczne z wyróżnieniem – 2003 r., otwarta w 2009 r specjalizacja z onkologii klinicznej

 

Przebieg pracy zawodowej

marzec 2007 – stanowisko profesora w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział     Nauki o Zdrowiu

wrzesień 2007 – stanowisko profesora Wyższej Szkoły Rehabilitacji

październik 2006 – Akademia Medyczna w Warszawie mianowany Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu

wrzesień 2003 – Akademia Medyczna w Warszawie Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego po Kierownika Zakładu

styczeń 2010 – październik 2010 zastępca dyrektora ds. medycznych ENELMED

listopad 2007 – listopad 2009  – ordynator II Oddziału Wewnętrznego, Pulmonologii i Gastroenterologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego MSS (50 łóżek)

styczeń 2000 – lipiec 2007 – Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy „Attis”, Kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych (100 łóżek)

1980 – 2000 Akademia Medyczna w Warszawie Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii

1989 – 2000 adiunkt

1985 – 89 starszy asystent

1983-85 asystent

1980-83 stypendium doktoranckie

1979-80 staż podyplomowy – SP ZOZ MZRiP (Płock)

1972 (pół roku) – praca jako salowa i sekretarka medyczna w Szpitalu Wolskim w Warszawie

 

Umiejętności praktyczne

Badania czynnościowe układu oddechowego (spirometria, pletyzmografia całego ciała, nadreaktywność oskrzeli, podatność płuc, dyfuzja), bronchofiberoskopia (z pobraniem biopsji, cytologii, BALu), punkcja i biopsja opłucnej, badania obturacyjnego bezdechu podczas snu, usg, edukacja chorych (zwłaszcza na astmę i POChP).

 

Praca naukowa

Od początku pracy w AM zainteresowania naukowe skupiały się wokół problemów czynności układu oddechowego w przebiegu różnych chorób (astma, twardzina układowa, włóknienie płuc, katar alergiczny), co było przedmiotem kolejnych publikacji a także rozpraw doktorskiej i habilitacyjnej, wpływu leków na układ oddechowy w różnych chorobach (zastosowanie roflumilastu w POChP, zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej w leczeniu zaostrzeń POChP i inne), a także rozpoznawania i leczenia chorób układu oddechowego (zespołu Churg-Strauss, Rendu-Osler-Weber i inne). Od czasu podjęcia pracy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego zainteresowania dotyczą również organizacji opieki pielęgniarskiej i potrzeb w tym zakresie zarówno w warunkach szpitalnych jak i w opiece domowej. Wobec wieloletnich doświadczeń w opiece paliatywnej od strony praktycznej, zainteresowania naukowe również dotyczą opieki paliatywnej, leczenia bólu i innych objawów w końcowym stadium chorób nowotworowych, a także w chorobach nienowotworowych, w tym POChP. W związku z tymi zainteresowaniami jest współautorką powstających w Polskim Towarzystwie Chorób Płuc wytycznych postępowania w końcowym stadium POChP, a także autorką opracowania dotyczącego powołania i zasad działania Kliniki Opieki Paliatywnej w planowanym Ośrodku Onkologicznym WUM.

 

Liczba publikacji krajowych i zagranicznych (łącznie): 111; doniesienia zjazdowe: 80

 

Sumaryczny Impact Factor 91.407 łącznie (po habilitacji 90,506), punkty KBN 422 łącznie (po habilitacji 276,5).

Udział w zjazdach, konferencjach naukowych i sympozjach: 58

 

 

Szkolenia zagraniczne

Szkolenie w Hannowerze 1982 r. 3 miesiące – (Klinika Pneumonologii kierownik prof H. Fabel)

Stypendium Care Deutchland, w Moguncji  3 miesiące w 1987 r.  ( Klinika Pneumonologii kier. profesor R. Ferlinz),

Tygodniowe stypendium ERASMUS – 2007 r  Portugalia, Lisbona.

Tygodniowe stypendium ERASMUS – 2011 Finlandia, Kuopio

 

Odznaczenia i nagrody

1987 – Nagroda Ministra Zdrowia  zbiorowa

1994 – II nagroda za pracę prezentowaną na konferencji International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

2005 – Srebrny Krzyż Zasługi

2005 – Nagroda indywidualna dydaktyczna II stopnia Rektora AM

2007 – Medal 100-lecia TIP

2008 – Nagroda zespołowa dydaktyczna I stopnia Rektora AM

2009 – Złota Odznaka Towarzystwa Chorób Płuc

2010 – Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Zdrowia

2011 – Nagroda specjalna rektora WUM

2012 – Złoty Krzyż Zasługi

             Nagroda indywidualna organizacyjna II stopnia Rektora WUM

             Nagroda zespołowa dydaktyczne III stopnia Rektora WUM

 

Główne osiągnięcia dydaktyczne

W czasie pracy w Klinice Pneumonologii (w latach 1980-2000) prowadzenie zajęć (seminaria, wykłady i zajęcia praktyczne) z chorób wewnętrznych, pulmonologii dla studentów wydziałów lekarskich AM od III roku studiów, w czasie pracy w Centrum Attis organizacja kursu dla lekarzy do specjalizacji z chorób zawodowych,  zajęcia ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego z rehabilitacji pulmonologicznej, zajęcia z chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej dla studentów English Devision, które kontynuowano wraz z asystentami także w MSS.

Szkolenie specjalizujących się lekarzy (kierownik specjalizacji z chorób wewnętrznych kilkunastu lekarzy w czasie pracy w Klinice Pneumonologii) i rezydentów z zakresu chorób wewnętrznych (w latach 2000/2009), prowadzenie specjalizacji z zakresu alergologii (dwie osoby), wykłady i seminaria z zakresu opieki paliatywnej, metodologii badań naukowych dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu AM, prowadzenie kilkunastu prac magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu, 84 prac obronionych, 31 prac licencjackich obronionych, obecnie prowadzenie kilkunastu prac licencjackich studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, liczne wykłady z zakresu medycyny wewnętrznej, pulmonologii i opieki paliatywnej na kursach dla lekarzy róznych specjalności (np. badania czynnościowe układu oddechowego na kursach dla lekarzy rodzinnych, choroby układu oddechowego, na kursach dla ginekologów). Opieka nad pracami studenckiego koła naukowego Medycyny Paliatywnej (powstało w 2006 r). W roku 2009 studenci otrzymali wyróżnienia za prace prezentowane na Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku pt Życiodajna śmierć – Pamięci Elizabeth Kubler-Ross. Opieka naukowa nad kołem studenckim Pediatrycznym, które powstało przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego w 2009 r.  Opieka merytoryczna nad działalnością naukową pracowników Centrum Attis (w latach 2000-2007) i MSS (w latach 2007-2009). Czynny udział asystentów w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych z zakresu chorób wewnętrznych Kyoto 2002, Granada 2004, nadciśnienia – Paryż 2004, Mediolan 2005, pulmonologii (ERS)– Sztokholm 2002, Wiedeń 2003, Glasgow 2004, SOTA w Chicago (2007, 2008),

Promotor doktoratów: ukończone dwa (Adam Sybilski 2006, Alicja Palczewska 2009), otwarty Maria Nowak (2009), ponad to obecnie 3 osoby na studiach doktoranckich.

 

Działalność leczniczo-usługowa

W latach 1980-2000 pracując jako wykładowca akademicki, równocześnie opiekowałam się wieloma chorymi przyjmowanymi do szpitala, a także prowadziłam chorych w Poradni Pneumonologii. W tym czasie nauczyłam się wielu działań praktycznych, zajmowałam pacjentami chorymi na choroby układu oddechowego i inne. Pełniłam dyżury lekarskie zarówno na oddziale jak i w Ośrodku Leczenia Stanów Astmatycznych, przyjmującym chorych wymagających intensywnej opieki i często leczenia z zastosowaniem sztucznej wentylacji. W latach 2000-2009 jako ordynator dużych oddziałów (100 łóżkowego z profilem pulmonologicznym, kardiologicznym i gastrologicznym i 50 łóżkowego z profilem pulmonologicznym i gastrologicznym) kierowałam pracą asystentów i konsultowałam chorych. Ponad to zawsze konsultowałam też chorych w Poradniach Pulmonologicznych, a także prowadząc w niewielkim zakresie – prywatny gabinet lekarski. Od 1987 roku jako lekarz-wolontariusz Warszawskiego Hospicjum Społecznego zajmuję się chorymi w końcowym stadium choroby nowotworowej umierającymi we własnych domach.

 

Działalność organizacyjna oraz współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

Od kilku lat udział (w ramach Towarzystwa Chorób Płuc) w organizacji współpracy z Ukraińskimi i Białoruskimi lekarzami polegającej na przygotowywaniu wspólnych konferencji naukowych dotyczących chorób płuc (Mińsk 2009, Grodno 2008, Donieck 2008), a także na ułatwianiu pobytu młodych lekarzy z tych krajów w ośrodkach akademickich w Polsce (w roku 2009 miesięczne stypendia i możliwość odbywania stażu w wiodących ośrodkach pulmonologicznych  w Polsce otrzymało 14 osób).

 

Wybrany członek Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc (kadencja od 2007-2011).

 

Przynależność do towarzystw naukowych: Europejskie Towarzystwo Patofizjologii Oddychania (ERS), American Thoracic Society, Niemieckie Towarzystwo Pneumonologiczne, Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologii (członek zarządu Koła Warszawsko-Otwockiego w latach 2005-2008) obecnie Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Alergologii, Towarzystwo Internistów Polskich (obecnie członek Zarządu Głównego i przewodnicząca Zarządu Koła Warszawskiego); prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych na Astmę (od 2004), prezes Federacji Towarzystw Chorych na Astmę (od 2005-2008 r.), wiceprezes od 2008, członek Akademickiej Organizacji Fides et Ratio (od 2005), członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Kobiet Katolickich (1998 – 2007), a także członek Rady Języka Polskiego PAN.

Członek Rady Redakcyjnej Pneumonologia info (od 2005 r.), i Geriatrii (od 2005 r.)  oraz Pielęgniarstwo XXI w. (od 2006), Rady Naukowej Medycyna i Pasje (od 2009), Rady Naukowej Medycyna i życie (2009).

Od 1987 r lekarz – wolontariusz w Warszawskim Hospicjum Społecznym (w obecnej kadencji wiceprezes)

Od 2005 r. – członek Advisory Forum European Centre for Diseases Prevention and Control